Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Sklep internetowy Baltyk.co działający pod adresem Strony baltyk.co dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji oraz danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego pod nazwą Baltyk.co pod adresem baltyk.co oznacza akceptację przedstawionych warunków.

POLITYKI PRYWATNOŚCI i POLITYKI COOKIES.
§1

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się̨ na Stronie baltyk.co oraz w Sklepie internetowym Baltyk.co.

§ 2 KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorami strony oraz danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Ra2nski Wojciecha Radwański ul. Długosza 48, 41-949 Piekary Śląskie, NIP: 4980267167, tel. 48 784 663 143,

§ 3 ZABEZPIECZENIE DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza dane Użytkowników przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed ich utratą, naruszeniem integralności danych oraz dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym udostępniono lub powierzono przetwarzanie danych na podstawie przepisu prawnego lub umowy.

§ 4 AKTUALIZACJA POLITYKI

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Przyczyną zmian mogą̨ być́ rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Aktualizacja Polityki zostanie oznaczona na stronie.

§ 5 CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy sprzedaż towarów lub usług, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed jak i również po zawarciu umowy, w tym: serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną, obsługa różnych zgłoszeń i reklamacji, newsletter, ofercie, a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i podstawach prawnych:

 1. wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie);
 2. wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 5. udzielenia rabatu, informowania o promocjach, ofertach Administratora lub podmiotów z nim współpracujących— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 6. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 8. wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
 9. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 10. zarządzania Stroną internetową Administratora— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 11. badania satysfakcji z oferowanych usług, zarządzanie kontaktem z Użytkownikiem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 12. wysyłania newslettera – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; obsługi konta pod nazwą: baltyk.co na Instagramie i wchodzenia w interakcje z użytkownikami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 13. dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta własnych produktów lub usług lub polecanych produktów podmiotów partnerskich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

§ 6

Podanie danych zawartych w formularzy kontaktowym jest dobrowolne, lecz konieczne i niezbędne dla dokonania zakupu w sklepie, zapisania się do newslettera oraz powiadomień.

§ 7 OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy może przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Tym samym Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów oraz okres, przez który administrator obowiązany jest do realizacji obowiązków prawnych w tym przechowywać dokumenty księgowe wystawione w związku z dokonanymi przez Państwo zakupami.

§ 8

Dane Użytkownika będą przekazywane do innych podmiotów, z którymi łączą nas umowy powierzenia danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów w tym podwykonawcy, banki realizujące płatności, firmy kurierskie, podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi i wsparcia systemów teleinformatycznych, dostawcy oprogramowania, poczty elektronicznej, firmy obsługujące system mailingowy, podmioty świadczące usługi marketingowe, księgowe, prawne i informatyczne. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 9

W Sklepie stosowane jest profilowanie. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu m.in. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w Sklepie, czy też poprzez analizę historii dokonanych zakupów w Sklepie. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie może być m.in. przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Każda osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej propozycji. Każdy Użytkownik Sklepu ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ jego na prawa i obowiązki.

§ 10 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Przysługują Państwu następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych: prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe przechowujemy oraz dostępu do nich, prawo sprostowania i uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne, prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystania, prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe (na zasadach określonych w art. 20 RODO), prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do bycia zapomnianym , jeśli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Administrator informuje, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres Ra2nski Wojciecha Radwański ul. Długosza 48, 41-949 Piekary Śląskie. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.
 2. Oprócz odbiorców wymienionych w ustępie powyżej, zgromadzone dane przekazujemy do zewnętrznych usługodawców czy też podmiotów przetwarzających dane na zlecenie zgodnie z określonym celem przetwarzania. Dane te są również przekazywane do następujących odbiorców:
  1. Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy platform/usług hostingu z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
  2. Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy usług analitycznych z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
  3. Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy usług wsparcia informatycznego z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
  4. Organy państwowe: w przypadku zaistnienia obowiązku prawnego, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia dotyczących Państwa informacji, jeśli jesteśmy zobowiązani do przekazania ich właściwym władzom lub organom ścigania w świetle: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).

§ 11 PLIKI COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 12 Google reCAPTCHA v2

Sklep wykorzystuje też w określonych przypadkach narzędzie Google reCAPTCHA v2, aby uniknąć wykorzystania pól tekstowych przez programy zautomatyzowane / robotyczne. Pomaga to zapewnić naszej witrynie bezpieczeństwo i uniknąć niechcianych wiadomości po stronie jej użytkowników. Stanowi to również nasz uzasadniony interes i realizuje nasz obowiązek prawny. Gromadzone dane to informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania, takie jak dane urządzenia i aplikacji oraz wyniki kontroli integralności. Dane te zostaną przesłane do firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dane te nie będą wykorzystywane przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Więcej informacji znaleźć można w ich polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Podstawę prawną dla przetwarzania opisanego Google reCAPTCHA v2 stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny - interes firmy w zakresie istotności i bieżącego rozwoju strony internetowej). Jeżeli udzieliłeś zgody, możemy opracowywać Twoje dane w pseudonimizowanej formie wraz z Twoimi danymi głównymi i danymi dotyczącymi uczestnictwa w programie. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). Podstawę prawną takiego przetwarzania w trybie pkt 5.3 stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny – interes firmy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa systemu/ochrony przed spamem).

§ 13

W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezbędne jest posiadanie: Komputera, laptopa lub innego Urządzenia z dostępem do internetu; Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail; Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlenie stron www; Oprogramowania umożliwiającego odczyt treści w przedstawionych formatach np. pdf, video, mp3, mp4.

§ 14

Korzystanie ze Strony wiąże się̨ z przesyłaniem zapytań́ do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują̨ m.in. adres IP Użytkownika, datę̨ i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Logi serwera służą̨ do administrowania Stroną, a ich treść́ nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

§ 15

Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli Użytkownik chce uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktować się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na ich podstawie. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, inne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że jakiekolwiek rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem. Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl